Monday, April 18, 2011

1 Million Metros: Blacks

These metropolitan areas are home to more than 1 million blacks...

    # blacks
New York:  3,362,616
Atlanta:  1,707,913
Chicago:  1,645,993
Washington, DC:  1,438,436
Philadelphia:  1,241,780
Miami:  1,169,185
Houston:  1,025,775

Source: 2010 census

No comments: